Debug

พุทธดำรัส

โย โว อานนฺท มยา
ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต
โส โว มมจฺจเยน สตฺถา

ที.มหา. 10/178/178
สยามรัฐ 2556
ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยใด
ที่เราตถาคตแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว
ธรรมและวินัยนั้น
จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย
เมื่อเราตถาคตล่วงลับไปพระพุทธรูปและดวงตาแห่งพุทธธรรม

ปณิธานของมูลนิธิฯ ที่จะน้อมนำพุทธธรรมคำสอน มาจัดทำเป็นสื่อเพื่อเผยแผ่ให้เข้าถึงประชาชน อย่างทั่วถึง สมดั่งชื่อของมูลนิธิฯ

สายธรรม ที่อ่อนช้อย พลิ้วไสว ทั้งสาม

หมายถึง วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก พระอภิธัมมปิฎก ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอันลุ่มลึกให้เข้าใจได้ง่าย แก่มวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

พันธกิจ

  • เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระไตรปิฎก
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธบริษัทได้ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างทั่วถึง
  • เพื่อส่งเสริมพุทธบริษัทให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  • เพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างไกล รวมถึงการอนุรักษ์พระไตรปิฎกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อปกป้องและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
  • เพื่อดำเนินการด้านสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมิได้แสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน

โครงการและกิจกรรม

ในการเผยแผ่ธรรมะสู่ประชาชน

ตรวจทานและจัดทำรูปเล่ม
พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน

“พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” นี้นับเป็นพระไตรปิฎกย่อฉบับแรกของโลก เพราะการย่อความพระไตรปิฎกบาลี 45 เล่ม ให้คงเหลือเล่มเดียว

ดังที่ท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้จัดทำขึ้นนี้ไม่เคยมีใครจัดทำมาก่อน ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ศึกษาพระไตรปิฎก และเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ ทั้งจะได้รับประโยชน์จากพระไตรปิฎกมหาศาล

รายละเอียด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

งานสมโภช

พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ สุชีพ ปุญญานุภาพ และทรงเปิดนิทรรศการประวัติและผลงานอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

โครงการปันธรรม

การเผยแพร่ธรรมทาน

การรักษาพระไตรปิฎก ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ และการดำเนินงานเผยแผ่ ให้เข้าถึงมหาชนได้อย่างกว้างขวาง จึงเป็นภารกิจสำคัญ สำหรับผู้ปรารถนาให้พระสัทธรรมตั้งมั่น และแพร่หลายสืบไป

พระไตรปิฎกศึกษา

เพื่อประชาชน

จัดการศึกษาเรียนรู้เรื่องความเป็นมาของพระไตรปิฎก ระบบการสืบทอด ความสำคัญ และเนื้อหา สาระ ผ่านนิทรรศการ หรือการจัดการศึกษาในรูปแบบที่ทันสมัยต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย และความสนใจของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนในยุคปัจจุบัน

โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

ในประเทศไทย ได้ปรากฎมีบันทึกพระพุทธวจนะ หรือพระไตรปิฎก จารลงบนใบลาน สมุดข่อย หรือสมุดไทย และถือเป็นคัมภีร์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธรูป  แต่กาลเวลาที่ล่วงเลยมายาวนาน สภาพภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น รวมถึงการขาดความรู้ในอักขระโบราณที่ใช้ในการบันทึก จึงเป็นกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเสื่อมสลายของสื่อบันทึกยุคโบราณนี้

คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ซึ่งเก็บรักษาไว้ตามวัดวาอาราม อาทิ ภายในหอพระไตรปิฎก ห้องสมุดบ้าง โบสถ์วิหาร หรือตามกุฏิริฐานต่างๆ นี้ มิได้เป็นสื่อที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในยุคปัจจุบัน แต่ยังทรงคุณค่าควรแก่เก็บรักษาไว้ในรูปแบบสื่อดิจิทัล และทำการจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงได้อย่างกว้างขวางต่อไป

รายละเอียด
ผลจากการดำเนินงาน

ใบลานข้ามเวลา

การสำรวจได้พบว่า มีพระคัมภีร์ที่สามารถระบุยุคและปีที่สร้าง ย้อนกลับไปถึง พ.ศ. 2166 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา จึงมีความน่าสนใจ และเป็นหลักฐานสำคัญต่อการค้นคว้าในทางพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง

คัมภีร์เก่าเล่าเรื่อง

เอกสารโบราณเหล่านี้บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งวัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวิทยาการต่าง ๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของพระภิกษุสามเณรและชุมชน

ฐานข้อมูลคัมภีร์โบราณ

https://www.dhammastupa.net/dp

เว็บไซต์เผยแพร่ฐานข้อมูลภาพบันทึกคัมภีร์โบราณ ให้บริการแก่ผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษา ค้นคว้า เพื่อเอื้อประโยชน์จากการเข้าถึง นำไปใช้ได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา เผยเพร่ได้ทั่วโลก

โครงการจัดทำรูปเล่ม และจัดพิมพ์ คัมภีร์วิสุทธิมรรค

หนังสือคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นคัมภีร์สำคัญคัมภีร์หนึ่ง ในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งได้รับการจัดลำดับความสำคัญเทียบเท่าชั้นอรรถกถา

โดยมี พระพุทธโฆสะ ชาวอินเดีย เป็นผู้เรียบเรียงขึ้นในภาษาบาลี เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 10 มีเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยวกับ ศีล สมาธิ และปัญญา ตามแนววิสุทธิ 7

รายละเอียด

โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แท่นประดิษฐานหนังสือพระไตรปิฎกฯ

มูลนิธิพระไตรปิฏกเพื่อประชาชน ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่วางหนังสือพระไตรปิฎก

รายละเอียด

โครงการนิทรรศการต้นแบบเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา

การจัดนิทรรศการเป็นการแสดงสื่อผสมผสานต่าง ๆ เพื่อสร้างความสนใจต่อการทัศนาศึกษาต่อสาธารณชน เป็นโอกาสแห่งเรียนรู้ และร่วมกิจกรรม ทำให้ได้รับทั้งคุณค่า ความรู้ และความบันเทิง เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเผยแพร่สารธรรมทางพุทธศาสนา

ผลจากการดำเนินงาน

100 ปีชาตกาล

อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

แสดงชีวประวัติของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ผู้ริเริ่ม “พระไตรปิฎกฉบับประชาชน” ได้อุทิศตนเพื่องานเผยแผ่พระสัทธรรมมาตลอดชีวิต เพื่อหวนคำนึงถึงคุณูปการของท่านในแบบอย่างที่ควรเจริญรอยตาม

งานแสดงผลงาน

การออกแบบแท่นประดิษฐานพระไตรปิฎกฯ

การออกแบบกล่องพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร วังท่าพระ วันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

พระไตรปิฎกนานาชาติ

 รอบสำหรับนักเรียน

การเชื่อมโยง และออกแบบการเรียนรู้ไปทีละลำดับ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้คู่ไป กับความสนุกในบทเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน