ข่าวสาร & กิจกรรม

โครงการตรวจทานและจัดทำรูปเล่ม พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน

โดย : admin 2021-04-05 16:11:32


มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดพิธีสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

พิธีสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในงานพิธีสมโภชพระไตรปิฎกฯ ซึ่งในวันนั้นยังมีการจัดบำเพ็ญกุศลแด่ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่ได้อุทิศตนเพื่องานเผยแผ่พระสัทธรรม และเป็นผู้ถอดความพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน


พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน เป็นผลงานของอาจารย์ สุชีพ  และเป็นพระไตรปิฎกย่อฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของโลก เนื่องจากเป็นการถอดความของพระไตรปิฎกบาลี 45 เล่ม ให้เป็นหนังสือภาษาไทยเพียงเล่มเดียว อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยถ้อยคำสำนวนที่คนทั่วไปสามารถอ่าน และเข้าใจได้ง่าย


โดยภายในงานยังมีนิทรรศการประวัติและผลงานของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ และจัดแสดงหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 - 12 มกราคม 2562 และในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร


Debug