ข่าวสาร & กิจกรรม

พระไตรปิฎกศึกษาเพื่อประชาชน

โดย : admin 2021-04-07 20:08:50

โครงการพระไตรปิฎกศึกษาเพื่อประชาชนถือเป็นความพยายามครั้งหนึ่ง ที่จะทำให้การศึกษาพระไตรปิฎกซึ่งมีเนื้อหามาก มีความละเอียดลุ่มลึก ประกอบกับบริบทที่แตกต่าง ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกผ่านระยะเวลาอันยาวนาน และอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาได้นั้น มีความน่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชน โดยการนำเอารูปแบบและวิธีการศึกษาในปัจจุบัน มาประยุกต์ให้พอเหมาะสมกับองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก เสมือนเป็นการแนะนำชักชวนให้เกิดความสนใจที่จะใฝ่ศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่าของพระไตรปิฎกที่จะเกิดขึ้นกับตนเองเมื่อได้ศึกษาและนำไปประพฤติปฏิบัติตนต่อไป

ถ้าอ่านพระไตรปิฎก จะรู้เรื่องคน เรื่องเหตุการณ์สังคมในยุคนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะไม่มีคัมภีร์ของศาสนาไหน บันทึกไว้ละเอียดลออหรือกว้างขวาง เหมือนพระไตรปิฎก


อาจารย์สุเชาวน์ พลอยชุม

วัตถุประสงค์
  • เพื่อศึกษาเรียนรู้ ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
  • เพื่อศึกษาเรียนรู้ ระบบ และความสำคัญของพระไตรปิฎก
  • เพื่อศึกษาเรียนรู้เนื้อหา และสาระสำคัญของพระไตรปิฎก
  • เพื่อให้สามารถแนะนำพระไตรปิฎกแก่ผู้สนใจทั่วไปได้

ประโยชน์ที่คาดหวังจากการศึกษาคือ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา และความสำคัญของพระไตรปิฎก รู้จักลักษณะของเนื้อหา รวมถึงวิธีการทำความเข้าใจพระไตรปิฎก และสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นเรื่องพระไตรปิฎกแก่ผู้สนใจต่อไปได้

จึงได้มีการจัดทำหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ขึ้น โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนสั้น ๆ และจัดให้มีการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพระไตรปิฎก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง แก่ผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ต่อไป


นิทรรศการพระไตรปิฎกนานาชาติ

นิทรรศการ พระไตรปิฎกนานาชาติ ที่ ติปิฏกสิกขาลัย วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

นิทรรศการ “พระไตรปิฎกนานาชาติ” จัดขึ้น ณ ติปิฏกสิกขาลัย วัดจากแดง ในวันที่ 13 กันยายน 2563 เนื่องในโอกาสงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารติปิฏกสิกขาลัย และจัดแสดงต่อเนื่องไปจนถึงวัน ที่ 18 ตุลาคม 2563

การจัดนิทรรศการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาเรียนรู้เกิดความเข้าใจว่า พระไตรปิฎกคืออะไร และสามารถเข้าถึง องค์ความรู้ต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก ผ่านสื่อมัลติมีเดีย, พระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชน และ กิจกรรม ต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ทําให้ตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่บันทึกรวบรวมพระ ธรรมวินัย อันได้แก่คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็นคัมภีร์สูงสุดของพระพุทธศาสนา และเป็นองค์พระ ศาสดาของชาวพุทธทั้งปวง

ตัวอย่างภาพนิทรรศการ แสดงถึงประวัติความเป็นมาของพระไตรปิฎก

ผลจากการจัดนิทรรศการได้มีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมากจากประชาชนทั่วไป และการทัศนศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ จากโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และแรงบันดาลใจ

นอกจากภาพนิทรรศการ สื่อผสมมัลติมีเดีย และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดในนิทรรศการแล้ว มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ยังได้แต่งเพลงสำหรับเด็ก ๆ ให้ได้ฟังและร่วมร้องทำกิจกรรมในงานอีกด้วย

Debug