ข่าวสาร & กิจกรรม

การจัดพิมพ์คัมภีร์วิสุทธิมรรค

โดย : admin 2021-04-08 10:42:41

คำปรารภ

ในการพิมพ์ครั้งที่ ๑๔

(ฉบับพิมพ์รวมเล่มครั้งที่ ๑๑)

คัมภีร์วิสุทธิมรรคฉบับภาษาบาลี เป็นผลงานรจนาของพระพุทธโฆสเถระ นักปราชญ์ ชาวอินเดีย รจนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 956 ในคณะสงฆ์คณะมหาวิหาร ณ กรุงอนุราธปุระ ประเทศลังกา (ศรีลังกา) เป็นคัมภีร์ที่มีเนื้อหาสาระทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ อย่างสมบูรณ์ที่เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา

ฉะนั้นคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ พระพุทธโฆสเถระรจนาขึ้นโดยสรุปย่อความจาก พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ แล้วนำมาเรียบเรียงสรุปความเข้าเป็นระเบียบ มีเนื้อหาสาระสำคัญจำนวน 23 ปริจเฉท กล่าวคือปริจเฉทที่ 1-2 สรุปความจากพระวินัยปิฎก ปริจเฉทที่ 3-13 สรุปความจากพระสุตตันตปิฎก และปริจเฉทที่ 14-22 สรุปความจาก พระอภิธรรมปิฎก ในส่วนของปริจเฉทที่ 23 คือ ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ แสดงถึง อานิสงส์ของภาวนาปัญญาอันเกิดขึ้นด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

ในการพิมพ์ฉบับรวมเล่มที่แล้วมาจำนวน 12 ครั้งนั้น เป็นหนังสือสมุดเล่มใหญ่ และมีน้ำหนักมาก ไม่สะดวกแก่การพกพาติดตัวนำไปอ่าน จึงได้ปรึกษาขอคำแนะนำจาก คุณประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์ และขอให้ช่วยจัดหาโรงพิมพ์ที่จัดพิมพ์รูปเล่มอย่างกระทัดรัด และขอให้ดำเนินการจัดการพิมพ์ให้ด้วย ด้วยกุศลศรัทธาและกุศลฉันทะจากคุณประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์ ตอบรับด้วยความยินดีและได้จัดการให้จนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี พร้อมทั้ง รับเป็นเจ้าภาพพิมพ์เพิ่มจำนวนอีก 1,000 เล่ม ในส่วนอีก 5,000 เล่มนั้น คุณเสริมสุข ปัทมสถาน พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตร กัลยาณธรรม ร่วมกันบริจาคเป็นเจ้าภาพในการ พิมพ์ครั้งนี้

ขออนุโมทนาและขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มีกุศลจิตธรรมวิทยาทานร่วมบริจาคและ ดำเนินการในการจัดพิมพ์คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับแปลและเรียบเรียงครั้งนี้ ด้วยจิตอันเป็น กุศลธรรมวิทยาทานนี้ จงเป็นพลวปัจจัยให้ทุก ๆ ท่าน จงพ้นจากทุกข์ภัยพิบัติ อุปัทวันตราย และมีจิตตั้งมั่นเจริญทาน ศีล และภาวนากรรมฐาน จนถึงความประสบสุขเกษมศานส์ ทั้งในภพนี้และภพหน้าตราบเข้าสู่อมตมหานิพพานด้วยเทอญ.

พระครูวรปัญญาคุณ
อัคคมหาสัทธัมมโชติกธชะ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๒๕
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒


ภาพการดำเนินการจัดพิมพ์
ขั้นตอนพิสูจน์อักษร
ทำการตรวจความถูกต้อง ความเรียบร้อย ก่อนเข้าเล่ม
ภาพกิจกรรมถวายพระคัมภีร์
ถวายคัมภีร์วิสุทธิมรรคแด่พระธรรมทูตไทย
ณ วัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
16 ตุลาคม 2562
Debug