ข่าวสาร & กิจกรรม

โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แท่นประดิษฐานหนังสือพระไตรปิฎกฯ

โดย : admin 2021-04-08 15:33:00

โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์

แท่นประดิษฐานหนังสือพระไตรปิฎกฯ

มูลนิธิพระไตรปิฏกเพื่อประชาชน ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่วางหนังสือพระไตรปิฎก

วัตถุประสงค์

เพื่อเชิดชู สืบทอด และเผยแพร่พระพุทธศาสนา ด้วยการน้อมนําเอาพระธรรมคําสอน ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่ประชาชนทั่วไป ผลงานที่ออกแบบจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม น่าเลื่อมใส สามารถนำมาผลิตและใช้งานได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด

 • บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย
 • ไม่จํากัดอายุ เพศ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ มูลค่า 10,000 บาท

การส่งผลงาน

 • ส่งด้วยตนเองที่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ส่งทางไปรษณีย์ที่
   คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  อาคารศิลป์ พีระศรี 3 เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง
  จังหวัดนครปฐม 73000

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร


ผลการจัดกิจรรม

มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก จากนักศึกษาหลากหลายภาควิชาและชั้นปีการศึกษา ทำให้เกิดมิติและแนวคิดใหม่ ๆ ในการออกแบบศิลปกรรมที่ส่งเสริมความศรัทธา ทั้งมีความปราณีต ทันสมัย และมีนวัตกรรม

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องสามารถนำไปผลิตใช้งานได้จริง ดังนั้นนอกจากความสวยงามเหมาะสมแก่การประดิษฐานพระไตรปิฎกแล้ว ยังจะต้องคำนึงถึงต้นทุนในการผลิตอีกด้วย

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องสามารถนำไปผลิตใช้งานได้จริง ดังนั้นนอกจากความสวยงามทรงคุณค่า เหมาะสมแก่การประดิษฐานพระไตรปิฎกแล้ว ยังจะต้องคำนึงถึงต้นทุนในการผลิตอีกด้วย

ตัวอย่างแบบชิ้นงานที่ผ่านการคัดเลือก

ก่อนนำไปทำแบบจำลอง เพื่อแสดงในรอบตัดสิน

การความน่าสนใจในงานประกวดที่มีความหลากหลาย แม้ชิ้นงานที่ไม่ผ่านเข้ารอบ ก็ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ที่เข้าร่วมประกวด

ดังนั้น มูลนิธิประไตรปิฎกเพื่อประชาชน ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดงานนิทรรศการ "การออกแบบกล่องพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าชมผลงานการประกวด

ตัวอย่างแบบจำลองชิ้นงาน

และภาพบรรยากาศงานนิทรรศการ

Debug