ข่าวสาร & กิจกรรม

สรุปโครงการนิทรรศการ พระไตรปิฎกนานาชาติ รอบสำหรับนักเรียน

โดย : admin 2021-04-08 17:54:58

ที่มาโครงการ

โครงการนิทรรศการพระไตรปิฎกฉบับนานาชาติ เป็นโครงการแรกที่มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนได้จัดขึ้น โดยได้รับความร่วมของหน่วยงาน 3 ฝ่าย คือ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน,วัดจากแดง,ติปิฏกะสิกขาลัย การจัดงานครั้งนี้เป็นระบบงานที่เริ่มผลิตวัสดุเอง จนถึงการติดตั้ง และออกแบบการเรียนรู้ และประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เป็นการทำงานของคนภายในองค์กรทั้งหมด นิทรรศการพระไตรปิฎกนานาชาติเริ่มดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เป็นการเปิดงานพร้อมกับกิจกรรมการวางศิลาฤกษ์การสร้างอาคารติปิฏกะสิกขาลัย

กลุ่มนักเรียนคณะที่ 1

ศูนย์การเรียนวีเลิร์น/หวานเย็น วิชชาลัย

การดำเนินการในช่วงแรก

เป็นการให้ความรู้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมภายในของวัดในวันสำคัญทางศาสนา เมื่อจะจบโครงการในเฟสที่ 1 คือในเดือนตุลาคม 2563 แต่เมื่อเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชน ทางมูลนิธิฯ จึงขยายเวลาการจัดนิทรรศการเพื่อให้โครงการนี้เป็นประโยชน์กับนักเรียน ในแง่การให้ความรู้พระพุทธศาสนา จึงได้มีการตั้งเป้าหมายว่า ระหว่างเดือนพฤจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2563 จะให้นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่บริเณใกล้เคียง ได้มีโอกาศเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

ความท้าทาย

การเชื่อมโยง "พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน“ ให้เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงกับโรงเรียนต่างๆ เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักและออกแบบ การเรียนรู้ไปทีละลำดับ เพราะด้วย ความเชื่อ ความกังวล และความเคยชินของคนไทย ที่เข้าใจว่าพระไตรปิฎกเป็นเรื่องของ พระภิกษุสงฆ์ มิได้เกี่ยวข้องอะไรกับประชาชนคนทั่วไป เราจึงใช้กระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้คู่ไป กับความสนุกในบทเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน ซึ่งจะสอดคล้องกับพุทธประวัติในหลักสูตรที่นักเรียนและกล่าวถึงสิ่ง ปรากฏขึ้นในพระไตรปิฎกไปพร้อมๆกันเพื่อนักเรียน

 • รู้ความหมาย และความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกควบคู่กัน
 • รู้เรื่องที่น่าสนใจ เพื่อให้เห็นแนวคำสอนทางพระพุทธศาสนา
 • รู้ความฉบับย่อในพระไตรปิฎก
 • ได้อ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ของไทย เพื่อทราบความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกในประเทศไทย

ร่วมสมัย

เนื้อหาการเล่าเรื่องให้นักเรียนฟังจะถูกออกแบบให้เหมือนการเล่านิทาน Story Telling ซึ่งจะใช้คำและภาษาที่ให้นักเรียนฟังแล้วเข้าใจง่าย แต่ถ้าเป็นหลักวิชา ก็จะคงความเดิมไว้เช่น ข้อธรรม ตัวบุคคล สถานที่ และเวลา ที่อยู่ ในบางพระสูตรและอธิบายคำศัพท์อธิบายในบางกรณี ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนคุ้นกับศัพท์ หรือ สำนวนทางศาสนา มีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา, อยากค้นความรู้ในพระไตรปิฎกเอง, เข้าใจประวัติศาสตร์ผ่านการฟัง, จดจดข้อความน่ารู้บางส่วนจากพระไตรปิฎก, ฟังเพลงแล้วความย่อความพระไตรปิฎกหมายถึงอะไร, เรียนรู้แบบทางวิชาการได้

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธพจน์ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก และเกิดการเรียนรู้ว่า พระไตรปิฎกคืออะไร, พระไตรปิฎกสำคัญอย่างไร, พระไตรปิฎกเป็นศาสดาของชาวพุทธอย่างไร, และการศึกษาเพิ่มเติมเองในห้องสมุดของโรงเรียน มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในวิชาพระพุทธศาสนาและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการเชิญชวนโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนเครือข่ายใกล้ๆรอบอาณาเขตบริเวณสถานที่จัดนิทรรศการ

ประยุกต์

บทเรียนให้สอดคล้องกับผู้เรียน เมื่อต้องนำให้นักเรียนเข้าใจว่า สติคืออะไร? สิ่งที่ทางผู้จัดต้องมาทำความเข้าใจในการมีสติ คือ การระลึกรู้ตัวอยู่ต่อเนื่องหรือเนืองๆ โดยทำ ไปเล่นไปได้บ้าง ทำไปคุยไปได้บ้าง เพื่อให้เกิด ความผ่อนคลายและการเรียนรู้ “กิจกรรมแก้วน้ำแห่งสติ”นี้ คือการภาวนาตลอด เส้นทางที่นักเรียนเดินผ่าน โดยมีผู้บรรยายอธิบาย และสร้างบรรยากาศให้เด็กๆเข้าใจและมีสติ

โดยเราให้เด็กๆเดินจงกรมทักษิณาวรรต(วนขวา) รอบเจดีย์ปฐมเทศนาภายในบริเวณวัด 3 รอบ เพื่อให้เกิดความเคยชินและการทำซ้ำ เกิดสติภาวนาทุกลมหายใจ ไม่ฟุ้งซ่านหรือคิดมาก หรือเล่นกับเพื่อนๆในระหว่างทำกิจกรรมนี้

โครงการนำนักเรียนเยี่ยมชม
นิทรรศการพระไตรปิฎกนานาชาติ

และร่วมกิจกรรมเรียนรู้พระพุทธศาสนาผ่านการปฏิบัติ

สถานะโครงการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ และสิ้นสุดในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เป้าหมาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นอื่นๆ

ความคืบหน้า บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ คือมีโรงเรียนสนใจมาเข้าร่วม 4 โรงเรียน เป้าหมายเดิม 3 โรงเรียน โดยใช้เวลาน้อยกว่ากำหนด (พฤศจิกายน-ธันวาคม) โดยในครั้งสุดท้าย สำเร็จลุล่วงและเกิดการเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนที่เข้าร่วมอย่างดี

ผลการดำเนินงาน

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาผ่านงาน นิทรรศการพระไตรปิฎกนานาชาติที่ผ่านมามีความก้าวหน้า และ ได้ผลตอบรับที่ดีขึ้นตามลำดับเริ่มต้นจาก
 2. กลุ่มนักเรียนโฮมสคูล “หวานเย็น
 3. โรงเรียนวัดสิงห์
 4. โรงเรียนวัดป่าเกด
 5. โรงเรียนอำนวยวิทย์
 6. โรงเรียนวัดทรงธรรม

ซึ่งในครั้งที่ที่จัดให้โรงเรียนอำนวยวิทย์ นักเรียนได้ผลสะท้อน ความรู้สึกที่ดีต่อพระพุทธศาสนา ผ่านการเขียนข้อความส่งคืน ให้กับผู้จัดงาน โดยมีอัตราความพึงพอใจในกิจกรรมมากถึง 93%

การเรียนด้วยฐานกิจกรรม
พระสัทธรรม 3 แก่นักเรียน

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เผยแพร่ผลงานของมูลนิธิฯ ในทุกๆรูปแบบ เช่น หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน และ ความรู้พุทธประวัติในงานนิทรรศการ
 2. เกิดความความสมานฉันท์ระหว่างหน่วยงานต่างๆและเครือข่ายจิตอาสา
 3. นักเรียนได้ทราบ พระพุทธพจน์และเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
 4. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจพระไตรปิฎกได้ดีขึ้น
 5. เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อมูลนิธิ เรื่อง ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความแม่นยำ
 6. เกิดการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา เช่น เกม บทเพลง กิจกรรม อื่น
 7. พนักงานในองค์กรได้มีสุขภาพจิตที่ดีและเกิดมิตรภาพที่ดีในองค์กร

ปัญหาหรืออุปสรรค

 1. เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 จึงทำให้โครงการต้องหยุดชะงัก ไม่สามารถดำเนินงานได้เต็มรูปแบบตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
 2. ขาดการร่วมมือบางหน่วยงาน
 3. นักเรียนที่มามีเวลาจำกัด
 4. ขาดผู้สนับสนุนและอุปถัมภ์ด้านอาหารหรือขนมให้เด็กนักเรียน
 5. อาจารย์บางท่านยังไม่เปิดใจเรียนรู้พระพุทธศาสนา
Debug