3 records found
เรื่องเผยแพร่

คัมภีร์ที่มีอายุ ๒๓๐ ปี (เลขที่ วท.๔๒๒ หัตถสาร อภิธัมมาวตารวัณณนา)

คัมภีร์ใบลาน เลขที่ วท.๔๒๒/๑-๑๕ เรื่อง หัตถสาร อภิธัมมาวตารวัณณนา มีชื่อแบบฉบับตามหลักวิชาการว่า
22-07-20

วิเคราะห์คัมภีร์เก่าเล่าเรื่องวัดทองนพคุณ

จากการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ใบลานวัดทองนพคุณปรากฏว่า พบคัมภีร์ฯ เก่าที่สุดของวัดทองนพคุณ
22-07-20

“ติปิฏกธระ จากพม่าสู่สยาม”

ติปิฏก หรือ เตปิฏก หมายถึงพระไตรปิฎก คัมภีร์รวบรวมพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีจำนวน 16,000 หน้า คำนวนเป็นพยัญชนะได้ทั้งสิ้น 240,000 อักษร
06-05-20
Debug