ข่าวสาร & กิจกรรม

9 รายการที่ค้นพบ
เรื่องเผยแพร่▼

สรุปโครงการนิทรรศการ พระไตรปิฎกนานาชาติ รอบสำหรับนักเรียน

โครงการนิทรรศการพระไตรปิฎกฉบับนานาชาติ เป็นโครงการแรกที่มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนได้จัดขึ้น โดยได้รับความร่วมของหน่วยงาน 3 ฝ่าย คือ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน,วัดจากแดง,ติปิฏกะสิกขาลัย
08-04-21

โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แท่นประดิษฐานหนังสือพระไตรปิฎกฯ

มูลนิธิพระไตรปิฏกเพื่อประชาชน ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่วางหนังสือพระไตรปิฎก
08-04-21

การจัดพิมพ์คัมภีร์วิสุทธิมรรค

การจัดพิมพ์คัมภีร์วิสุทธิมรรค
08-04-21

โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

โครงการศึกษาและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ
08-04-21

พระไตรปิฎกศึกษาเพื่อประชาชน

พระไตรปิฎกศึกษา : การศึกษาและนิทรรศการต้นแบบ
07-04-21

โครงการตรวจทานและจัดทำรูปเล่ม พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน

การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน มีวัตถุประสงค์ให้เป็นสมบัติสำหรับประชาชนให้มากที่สุด เพราะพระไตรปิฎกนั้น มีข้อความพิสดารมาก มีถึง 45 เล่มขนาดใหญ่ แม้แต่ผู้รู้ภาษาบาลีเองก็หาตัวผู้อ่านจบได้ยาก ถ้าใช้วิธีย่อความให้ได้สาระสำคัญไว้ให้ครบทุกเล่ม ก็จะเหมือนได้อ่านเองจบเล่มใหญ่ แลัวตัดลัดเก็บใจความที่สำคัญไว้ได้
05-04-21

คัมภีร์ที่มีอายุ 230 ปี (เลขที่ วท.422 หัตถสาร อภิธัมมาวตารวัณณนา)

คัมภีร์ใบลาน เลขที่ วท.422/1-15 เรื่อง หัตถสาร อภิธัมมาวตารวัณณนา มีชื่อแบบฉบับตามหลักวิชาการว่า
22-07-20

วิเคราะห์คัมภีร์เก่าเล่าเรื่องวัดทองนพคุณ

จากการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ใบลานวัดทองนพคุณปรากฏว่า พบคัมภีร์ฯ เก่าที่สุดของวัดทองนพคุณ
22-07-20

“ติปิฏกธระ จากพม่าสู่สยาม”

ติปิฏก หรือ เตปิฏก หมายถึงพระไตรปิฎก คัมภีร์รวบรวมพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีจำนวน 16,000 หน้า คำนวนเป็นพยัญชนะได้ทั้งสิ้น 240,000 อักษร
06-05-20
Debug