การจัดการ - Donation Report

รายงานโครงการปันธรรม

ร่วมบริจาค 63 รายการ เป็นเงินจำนวน 132,393 บาท
จำแนกตามโครงการ

 • ถวายพระภิกษุสามเณร : 130,393 บาท คงเหลือ -406,967
 • มอบให้สถาบันการศึกษา : 0 บาท
 • ธรรมทานแก่คนทั่วไป : 0 บาท
 • บริจาคให้มูลนิธิฯ : 0 บาท
 • บันทึกข้อมูลแล้ว รอการยืนยัน : 2,000 บาท

ดำเนินการปันธรรมแล้ว 4 รายการ เป็นเงินจำนวน 134,340 บาท
จำแนกตามโครงการ

 • ถวายพระภิกษุสามเณร 134,340 บาท
 • มอบให้สถาบันการศึกษา 0 บาท
 • ธรรมทานแก่คนทั่วไป 0 บาท
 • บริจาคให้มูลนิธิฯ 0 บาท

รายนามผู้ร่วมบริจาค

ถวายพระภิกษุสามเณร
 • สุวิมล แก้วกนกวิจิตร 500 บาท
 • กรชนก ปัทมดิลก 499 บาท
 • กรรณิกา ครองดิลก 1,000 บาท
 • กรุณา เซ็นภักดี 500 บาท
 • กัลยา วิชญสกุลวงศ์ 499 บาท
 • กิตติกัญ ฉิมพลี 499 บาท
 • กิติภรณ์ จันทร์ดา 499 บาท
 • จันทิมา จตุรภัทร์ 1,000 บาท
 • จารุภัทร เพ็ญรัตน์ 998 บาท
 • ชนกนาถ เฟื่องฟู 499 บาท
 • ดนูนาถ สุวรรณานนท์ 499 บาท
 • ดนูนาถ สุวรรณานนท์ 1,996 บาท
 • ทพญ.อักษรักส์ โตกฤษณะ 499 บาท
 • ทวิวรรณ โตสิตระกูล 1,000 บาท
 • ทิพวรรณ หอวิมานพร 998 บาท
 • ธนวันต์ ชัยวัฒนะ 499 บาท
 • ธนันญา ชวลิตพร 499 บาท
 • นกน้อย เตียเมธากร 300 บาท
 • นงนุช คุณานุกรกุล 1,000 บาท
 • นราธิป ลิขิตนันท์ 988 บาท
 • นายอภิสิทธิ์ พานสุกิจ 2,000 บาท
 • นิติยา ปั้นย้อย 500 บาท
 • นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ (ศาสตราจารย์) 998 บาท
 • บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2,000 บาท
 • ปณิดา จันทจิตร์ 998 บาท
 • ปณิตา วิริยะสัจจะ 2,000 บาท
 • พรนภา มารุ่งเรืองชัย 500 บาท
 • พรพรรณ์ สมบูรณ์ 1,000 บาท
 • พาณี จารุกุลวนิช 1,996 บาท
 • พิบูลย์สร สุวรรณสุภา 2,000 บาท
 • พิรุฬห์ภัค พิริยะภักดีกุล 4,999 บาท
 • พิศเพลิน ปิยสุรประทีป 1,000 บาท
 • พีรพล จิรกิจอนุสรณ์ 2,000 บาท
 • ภัทราภรณ์ ศิริรักษ์ 499 บาท
 • รวิวรรณ โฮริโนอุชิ 1,000 บาท
 • วรรณะ มหากิตติคุณ 1,000 บาท
 • วาสนา อัจฉรานุวัฒน์ รอการยืนยัน 2,000 บาท
 • ศักดิ์สุพล ปุญญานุภาพ 499 บาท
 • ศิริพรรณ พันธุชาติ 499 บาท
 • ศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ 998 บาท
 • สมพงษ์ วุฒิชัยธนากร 998 บาท
 • สมพิศ พฤทธิวราสิน 998 บาท
 • สมัญญา ผ่องไพบูลย์ 2,495 บาท
 • สรรสรา ชวนสมสุข 499 บาท
 • สิริกร บุญเลิศ 499 บาท
 • สิริรัตน์ กอศิริวรชัย 2,000 บาท
 • สุกัญญา รุจานันท์ 998 บาท
 • สุชาดา วิวัฒน์วิชา 499 บาท
 • สุภางค์ สายแก้ว 500 บาท
 • สุมลฑา อชโชติพงศ์ 499 บาท
 • สุรีย์ เลิศไพชัยยนต์ 998 บาท
 • สุวรรณา ตัถยาธิคม 499 บาท
 • อ.ฐานันตร์ ปุญญานุภาพและคณะศิษย์ 51,000 บาท
 • อ.ฐานันตร์ ปุญญานุภาพและคณะศิษย์ 2,473 บาท
 • อ.ฐานันตร์ ปุญญานุภาพและคณะศิษย์ 15,984 บาท
 • อัญชลี ศรีนาค 199 บาท
 • อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 500 บาท
 • เบญจรัตน์ วิศิษฐ์ซึ้งตระกูล 499 บาท
 • เปมิกา เจริญวิทย์ 1,000 บาท
 • โพธิดา รัตนโชติ 1,000 บาท
 • โสภา จิรเจริญ 499 บาท
 • โสรัจส์ ศิริเกียรติสูง 2,500 บาท
 • ไพรม์ แฟคเตอร์ คอนซัลติ้ง (บจก.) 2,000 บาท
มอบให้สถาบันการศึกษา
 • ยังไม่มีรายการ
ธรรมทานแก่คนทั่วไป
 • ยังไม่มีรายการ
บริจาคให้มูลนิธิฯ
 • ยังไม่มีรายการ

รายการแบ่งปัน

ถวายพระภิกษุสามเณร
 • พระมหาวิษณุ กนฺตาจารี (เดชบุญ) รายละเอียด
 • พระมหาหงษ์สา สีลสุทฺโธ รายละเอียด
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 27 ประจำปี 2564 รายละเอียด
 • โครงการถวายพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ​ (ธรรมยุต)​ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร รายละเอียด
มอบให้สถาบันการศึกษา
 • ยังไม่มีรายการ
ธรรมทานแก่คนทั่วไป
 • ยังไม่มีรายการ
บริจาคให้มูลนิธิฯ
 • ยังไม่มีรายการ

Debug