Debug

โครงการปันธรรม

โครงการสมทบทุนเพื่อการผลิตและจัดหาสื่อธรรม ถวายภิกษุสงฆ์ นักบวช และแบ่งปันในลักษณะธรรมทานแด่ วัด สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนผู้ประสงค์ขอรับทั่วประเทศ
ผู้สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนการเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานสามารถร่วมสมทบทุนตามจำนวนที่ระบุด้านล่างนี้ หรือมากน้อยได้ตามกำลังศรัทธา

วัตถุประสงค์โครงการ

การสืบทอดอริยธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ดำเนินการมายาวนานกว่า 2,600 ปี ด้วยสติปัญญาความสามารถ ความพยายามอุตสาหะ และการอุทิศตนของบรรพชนทั่วโลก เป็นผลให้พระธรรมวินัยยังคงประดิษฐานอยู่ในโลกอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษา และปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้แจ่มแจ้งในนิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระศาสนา

โครงการเผยแผ่ธรรมทั่วไทย มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญบุญกริยาอันยิ่งใหญ่ แก่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ในการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉกเช่นบรรพชนในอดีต ด้วยการร่วมมอบพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนนี้ ออกไปในวงกว้าง เพื่อประโยชน์ที่จะนำประชาชนให้มีความรู้เข้าหาพระไตรปิฎก อันจะเป็นการรักษาแก่แท้ของพระศาสนาให้ดำรงอยู่ไม่ให้เลือนรางหายไป ซึ่งเป็นการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาที่แท้จริง ด้วยการดำรงรักษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้อยู่ในใจผู้คน

บุญกุศลและความดีใด ๆ จักพึงบังเกิดมีจากการเผยแผ่ "พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน" ในครั้งนี้ คณะทำงานขอร่วมอุทิศเป็นเครื่องบูชาคุณแด่บูรพาจารย์ และขอมอบเป็นพลังใจแก่ทุกท่าน เพื่อเป็นกำลังเกื้อหนุนให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายสถาพรสืบไป

ขอกุศลจริยาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จงเป็นไปเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข
แก่มนุษยชาติ โดยไม่เลือกชั้น วรรณะ ประเทศชาติและศาสนา
กับทั้งจงเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์
แก่สรรพสัตว์ โดยทั่วกันเทอญหนังสือในโครงการปันธรรม

พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน

"พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน" นี้ นับเป็นพระไตรปิฎกย่อฉบับแรกของโลก เพราะเป็นการย่อความพระไตรปิฎกบาลี 45 เล่ม ให้คงเหลือเป็นหนังสือเล่มเดียว

ในวาระครบ 100 ปีชาตกาล ของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ในปี พ.ศ. 2560 คณะทำงานมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการตำราและวิชาการ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกันดำเนินการตรวจทาน ชำระเนื้อความ จัดสารบาญ ปรับหัวข้อ ถ้อยคำ หมายเลข ให้เป็นระบบเดียวกันตลอดเล่ม และจัดรูปเล่มให้เรียบร้อยกะทัดรัดสวยงาม และสะดวกแก่การอ่านการค้นคว้ายิ่งขึ้น โดยคงเนื้อหาไว้ตามต้นฉบับเดิมทุกประการ สมแก่ความเป็นพระคัมภีร์สำคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการนี้

คัมภีร์วิสุทธิมรรค

คัมภีร์วิสุทธิมรรคต้นฉบับเป็นภาษาบาลี รจนาโดยพระพุทธโฆสเถระ นักปราชญ์ชาวอินเดียรจนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.956 ในคณะสงฆ์คณะมหาวิหาร ณ กรุงอนุราธปุระ ประเทศลังกา (ศรีลังกา) เป็นคัมภีร์ที่มีเนื้อหาสาระทั้งด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ที่เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ เป็นการนำเอาผลงานแปลภาษาไทยและเรียบเรียง ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มาจัดทำรูปเล่มใหม่ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ล่าสุด ทำให้มีความสวยงาม สะดวกต่อการพกพา เหมาะสำหรับพระสงฆ์ หรือผู้ที่สนใจนำไปศึกษาได้ง่ายขึ้น

** ขณะนี้หนังสือคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้เผยแพร่หมดแล้ว **

ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนตามจำนวน ดังนี้

  • ร่วมบริจาค 500 บาท สำหรับมอบหนังสือจำนวน 1 เล่ม
  • ร่วมบริจาค 1,000 บาท สำหรับหนังสือจำนวน 2 เล่ม
    โดยมูลนิธิฯ จะขอร่วมอนุโมทนาเผยแพร่มอบสมทบอีก 1 เล่ม เป็นธรรมกำนัล
    รวมเป็นจำนวน 3 เล่ม

  • หรือร่วมบริจาคสมทบทุนตามกำลังศรัทธา

สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า
เลขที่บัญชี 162 4 37491 2

แบบฟอร์มร่วมสมทบทุนโครงการปันธรรม

loading...