Debug

พุทธดำรัส

จรถ ภิกฺขเว จาริกํ

พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย

โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย

สุขาย เทวมนุสฺสานํ

วิ. มหา. 4/32/31

สยามรัฐ 2556

พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป

เพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ชนหมู่มาก

เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล

เพื่อความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย

หนังสือและไทยธรรม

พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน

"พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน" นี้ นับเป็นพระไตรปิฎกย่อฉบับแรกของโลก เพราะเป็นการย่อความพระไตรปิฎกบาลี 45 เล่ม ให้คงเหลือเป็นหนังสือเล่มเดียว

ในวาระครบ 100 ปีชาตกาล ของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ในปี พ.ศ. 2560 คณะทำงานมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการตำราและวิชาการ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกันดำเนินการตรวจทาน ชำระเนื้อความ จัดสารบาญ ปรับหัวข้อ ถ้อยคำ หมายเลข ให้เป็นระบบเดียวกันตลอดเล่ม และจัดรูปเล่มให้เรียบร้อยกะทัดรัดสวยงาม และสะดวกแก่การอ่านการค้นคว้ายิ่งขึ้น โดยคงเนื้อหาไว้ตามต้นฉบับเดิมทุกประการ สมแก่ความเป็นพระคัมภีร์สำคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการนี้

ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
สมทบทุนการจัดพิมพ์ เล่มละ 500 บาท
คัมภีร์วิสุทธิมรรค

คัมภีร์วิสุทธิมรรคต้นฉบับเป็นภาษาบาลี รจนาโดยพระพุทธโฆสเถระ นักปราชญ์ชาวอินเดียรจนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.956 ในคณะสงฆ์คณะมหาวิหาร ณ กรุงอนุราธปุระ ประเทศลังกา (ศรีลังกา) เป็นคัมภีร์ที่มีเนื้อหาสาระทั้งด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ที่เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ เป็นการนำเอาผลงานแปลภาษาไทยและเรียบเรียง ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มาจัดทำรูปเล่มใหม่ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ล่าสุด ทำให้มีความสวยงาม สะดวกต่อการพกพา เหมาะสำหรับพระสงฆ์ หรือผู้ที่สนใจนำไปศึกษาได้ง่ายขึ้น 

(หมด) ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
สมทบทุนการจัดพิมพ์ เล่มละ XXX บาท
หรือเพื่อการนำไปเผยแพร่ จำนวน X เล่ม XXXX บาท

พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน บรรจุกล่องทองดำ

หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน พร้อมกล่องพรีเมี่ยม หน้ากล่องพิมพ์ตราสัญลักษณ์มูลนิธิฯ ฝากล่องภายในพิมพ์แผนภูมิพระไตรปิฎก

ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
บริจาค 1,000 บาท สำหรับ 1 ชุด (มีจำนวนจำกัด)

ชุดถ้วยพระไตรปิฎก บรรจุกล่องทองดำ

ชุดแก้วน้ำชากระเบื้องเคลือบ ขึ้นรูปหนังสือพระไตรปิฎก และพิมพ์ข้อความบางส่วนในหนังสือพระไตรปิฎก ใน 1 กล่อง มี 2 ชุด

ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
บริจาค 1,000 บาท สำหรับ 1 ชุด (มีจำนวนจำกัด)

กรอบรูปแผนภูมิพระไตรปิฎก

กรอบรูปแผนภูมิพระไตรปิฎก แสดงโครงสร้างข้อมูลของพระไตรปิฎกบาลี ซึ่งมีเนื้อหารายละเอียดมาก ให้สามารถเข้าใจภาพรวมของคัมภีร์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

เป็นการนำองค์ความรู้ในการศึกษาพระไตรปิฎก มานำเสนอในรูปแบบที่สวยงามทรงคุณค่า และมีความหมายสื่อถึงการเคารพในพระธรรมคำสอน

ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
บริจาค 300 บาท สำหรับ 1 กรอบ (มีจำนวนจำกัด)

ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพรานนก
เลขที่บัญชี 026-1963-817

แบบฟอร์มร่วมสมทบทุนการพิมพ์ และรับหนังสือหรือไทยธรรมต่าง ๆ

loading...