17 records found
เรื่องผู้เขียนเผยแพร่

“ตายปิฎก” กับ งานฌาปนกิจบังสุกุลเป็น ส. ศิวรักษ์ 87 ปี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงาน “ติปิฎกสิกขาลัย” โดย พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวังโส พระวินย์ สิริวฑฒโน และ “มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน” โดย นายประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์ และ นายธวัชชัย โตสิตระกูล ได้ร่วมหารือกับ นายประชา หุตานุวัตร คณะทำงานตายก่อนตาย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
admin
2020-02-06

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนร่วมหารือการจัดพิมพ์หนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับปรุง

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ร่วมถวายคำหารือเรื่องเตรียมการจัดพิมพ์ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุง
admin
2020-01-29

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาวัดทองนพคุณเพื่อรับไม้ประกับคัมภีร์ใบลาน

วันที่ 6 มกราคม 2563 นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะฯ
admin
2020-01-06

“พระไตรปิฎกฉบับกัมพูชา และการศึกษาพุทธศาสนาในกัมพูชา”

โดย พระมหาสุขุม สุวัณณปัญโญ ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
admin
2019-12-23

ถวายคัมภีร์วิสุทธิมรรคแด่พระธรรมทูตไทย ณ วัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 คุณประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์ ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน
admin
2019-10-18

มอบชุดหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนให้หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน มอบชุดหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน และชุดถ้วยแก้วพิมพ์
admin
2019-09-26

อัปเดตการดำเนิน "โครงการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ"

อัปเดตการดำเนิน "โครงการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ" ของมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน
admin
2019-09-13

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนเข้าร่วมงานเปิดตัวสื่อการเรียนรู้ชุด "การสืบทอดพระไตรปิฎกบาลี 2,600 ปี"

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนได้เข้าร่วมงานเปิดตัวสื่อการเรียนรู้ ชุด "การสืบทอดพระไตรปิฎกบาลี 2,600 ปี" และร่วมเสวนาหัวข้อ "การศึกษาพระไตรปิฎกในศตวรรษที่ 21" ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
admin
2019-08-16

ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่พระอาจารย์นันทสิริ วัดท่ามะโอ

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์นันทสิริ สาสนธชธัมมาจริยะ ปาฬิปารคู วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง
admin
2019-07-30

วัดเบญจมบพิตร ปรับปรุงลานโพธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ ๕

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ปรับปรุงพื้นที่รอบต้นพระศรีมหาโพธิ์อายุ ๑๑๘ ปี ในโครงการปรับปรุงโพธิมณฑลพุทธานุสรณ์ สัตตมหาสถาน
admin
2019-07-23

ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่พระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๕

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๕
admin
2019-07-08

ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนในโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรฯ

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่พระสงฆ์ 200 รูป ในโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรฯ
admin
2019-06-14

ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน แด่พระสงฆ์โครงการอบรมพระธรรมฑูต รุ่นที่ ๒๕

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่พระสงฆ์ผู้เข้าอบรมในโครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๕ วิทยาลัยพระธรรมทูต
admin
2019-05-21

ฟังเรื่องพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน จากรายการ ธรรมในใจ ทางช่อง ๓

ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางคณะผู้จัดทำหนังสือพระไตรปิฏกฉบับสำหรับระชาชน มีโอกาสได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการ "ธรรมในใจ" ทางช่อง ๓ ที่ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 04.30 น. ซึ่งเป็นรายการธรรมะ รูปแบบใหม่ โดยการนำเอาหลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัส และจับต้องได้จริง โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ สมฤทธิ์ ลือชัย และเพชรี พรหมช่วย
admin
2019-04-27

สัมมนาขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามหลัก ๕ ส

งานประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนตามหลัก ๕ ส ให้เกิดการปรับพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และความสะอาดภายในวัด ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ
admin
2019-02-26

ตัวแทนนักเรียนมอบพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่นายกรัฐมนตรี

รมว.วัฒนธรรม และตัวแทนนักเรียนพบนายกเพื่อมอบหนังสือ และรณรงค์การเผยแพร่พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
admin
2019-01-01

งานสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ย่อฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของโลก

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดพิธีสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ขึ้นในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร
admin
2018-12-26
Debug