“ตายปิฎก” กับ งานฌาปนกิจบังสุกุลเป็น ส. ศิวรักษ์ 87 ปี

โดย : admin 2020-02-06 15:24:00


“ตายปิฎก” กับ งานฌาปนกิจบังสุกุลเป็น ส. ศิวรักษ์ 87 ปี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงาน “ติปิฎกสิกขาลัย” โดย พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวังโส พระวินย์ สิริวฑฒโน และ “มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน” โดย นายประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์ และ นายธวัชชัย โตสิตระกูล ได้ร่วมหารือกับ นายประชา หุตานุวัตร คณะทำงานตายก่อนตาย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อหาแนวทางปรับประยุกต์ใช้บางบทสวดในตายปิฎก สำหรับงานก่อนตายปัญญาชนสยาม ส. ศิวรักษ์ อันจะจัดเป็นงานฌาปนกิจบังสุกุล ส. ศิวรักษ์ อายุ 87 ปี ที่วัดทองนพคุณ คลองสาน ในวันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563

โดยงานดังกล่าว จะจัดขึ้นเพื่อคิดถึงความตายอย่างมีสติปัญญา เจริญมรณสติอันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการดำรงชีวิตที่มีความหมายอย่างไม่ตั้งตนอยู่บนความประมาท โดยมีมติร่วมกันว่าจะจัดให้มีคณะพระภิกษุเพื่อสวด “ตายปิฎก” ประกอบกับบทสวดมนต์แปลที่เหมาะสม สำหรับนำร่องในงานฌาปนกิจบังสุกุลเป็น ส. ศิวรักษ์ 87 ปี อย่างเดียวกับการสวดอภิธรรมในงานอวมงคลตามวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับความตายของไทย ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

โดยพิธีการดังกล่าวนี้ จะมีคู่มือบทสวดมนต์แปลแจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมงานได้สวดสาธยายไปพร้อม ๆ กับคณะพระผู้ทำพิธีกรรม เพื่อทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของบทสวดมนต์อันคัดสรรมาแล้วอีกด้วย ความคืบหน้าของ การประยุกต์ประเพณีพิธีกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการตาย โดย มี ตายปิฎก และงานก่อนตายปัญญาชนสยาม ส. ศิวรักษ์ อันเป็นการร่วมมือกันของ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ติปิฎกสิกขาลัย และคณะทำงานตายก่อนตาย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

Debug