Debug
ชื่อ จังหวัด Region Request Received
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 5 0
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 5 0
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 5 0
สรุป
จำนวนวัดทั้งสิ้น 3 แห่ง
ขอรับการสนับสนุนจำนวน 15 เล่ม
ได้รับการสนับสนุนแล้วจำนวน 0 เล่ม
ชื่อ จังหวัด Region Request Received
เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 5 0
มูลนิธิส่งเสริมการบริหารจิต ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 5 0
สรุป
จำนวนธรรมสถานทั้งสิ้น 2 แห่ง
ขอรับการสนับสนุนจำนวน 10 เล่ม
ได้รับการสนับสนุนแล้วจำนวน 0 เล่ม
loading...
ชื่อ จังหวัด Region Request Received
ห้องสมุดการท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 5 0
ห้องสมุดกรมการขนส่งทหารบก กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 5 0
สรุป
จำนวนห้องสมุดทั้งสิ้น 2 แห่ง
ขอรับการสนับสนุนจำนวน 10 เล่ม
ได้รับการสนับสนุนแล้วจำนวน 0 เล่ม