Mobirise
Mobirise

THE PEOPLE’S TRIPIṬAKA FOUNDATION

ชาตกคาถา

หินชจฺโจปิ เจ โหติ 
อุฏฺฐาตา ธิติมา นโร
อาจารสีลสมฺปนฺโน
นิเส อคฺคีว ภาสติํ


ที.ปา. 27/2141
สยามรัฐ 2556

คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ
แต่หากขยันหมั่นเพียร
มีปัญญาประกอบด้วย
อาจาระและศีลก็รุ่งเรืองได้
เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืดก็สว่างไสว

หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน 

เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ห้ามนำหนังสือไปจัดพิมพ์เพื่อการค้า และแสวงหากำไรใด ๆ

พระสุตตันตปิฎก

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 9  ทีฆนิกาย สีลขันธวัคค์
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 10 ทีฆนิกาย มหาวัคค์
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 11 ทีฆนิกาย ปาฏิกวัคค์

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 12 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 13 มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 14 มัชฌิมนิกาย อุปริมัณณาสก์

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 15 สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 16 สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 17 สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 18 สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 19 สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 20 อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 21 อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 22 อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 23 อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 24 อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 25 ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-ลิตอวุตตก-สุตตนิบาต
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 26 ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 27 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 1
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 28 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 29 ขุททกนิกาย มหานิทเทส
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 30 ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 31 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 32 ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 1
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 33 ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 2 พุทธวงศ์-จริยาปิฎก

ติดต่อเรา

45/4 ถนน อรุณอมรินทร์ ซอย 39
แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

ติดตามรับข่าวสาร