Debug

ชาตกคาถา

หินชจฺโจปิ เจ โหติ

อุฏฺฐาตา ธิติมา นโร

อาจารสีลสมฺปนฺโน

นิเส อคฺคีว ภาสติํ

ที.ปา. 27/2141
สยามรัฐ 2556

คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ

แต่หากขยันหมั่นเพียร

มีปัญญาประกอบด้วย

อาจาระและศีลก็รุ่งเรืองได้

เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืดก็สว่างไสว

หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน

เพื่อการศึกษาเท่านั้น

ห้ามนำหนังสือไปจัดพิมพ์เพื่อการค้า และแสวงหากำไรใด ๆ

พระสุตตันตปิฎก
ทีฆนิกาย
มัชฌิมนิกาย
สังยุตตนิกาย
อังคุตรนิกาย
ขุททกนิกาย