Debug

หอพระไตรปิฎก
เพื่อประชาชน

แหล่งรวบรวมพระไตรปิฎกนานาชาติ
ที่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นในโลก มาประดิษฐานไว้
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้าในหลากมิติ
และเป็นฐานในการจัดทำระบบสารบัญร่วม
เพื่อการอ้างอิงพระไตรปิฎกในอนาคตเปิดให้เข้าศึกษาค้นคว้า
09:00 - 18:00
จันทร์ - เสาร์

พระไตรปิฎก และ อรรถกถา

รายการพระไตรปิฎกบาลี และพระไตรปิฎกแปลไทย ที่จัดพิมพ์ขึ้นในประเทศไทย ที่รวบรวมและประดิษฐานในคลังพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา บาลี
 • อักษร ไทย
 • จัดทำโดย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • ปีพิมพ์ 2506
 • จำนวน 45 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกและอรรกถาแปลไทย ฉบับครบ 200 ปี แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา บาลี
 • อักษร ไทย
 • จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ปีพิมพ์ 2525
 • จำนวน 91 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎก และอรรถกถาแปลไทย ฉบับ ส. ธรรมภักดี
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา บาลี
 • อักษร ไทย
 • จัดทำโดย สำนักงานลูก ส. ธรรมภักดี
 • ปีพิมพ์ 2528
 • จำนวน 100 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกบาลี ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา บาลี
 • อักษร ไทย
 • จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ปีพิมพ์ 2535
 • จำนวน 48 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกแปลภาษาไทย ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา ไทย
 • อักษร ไทย
 • จัดทำโดย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • ปีพิมพ์ 2535
 • จำนวน 45 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา บาลี
 • อักษร ไทย
 • จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ปีพิมพ์ 2538
 • จำนวน 45 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎก และอรรถกถาแปลภาษาไทย ฉบับตรวจชำระใหม่ ฉลอง 200 ปี แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา บาลี
 • อักษร ไทย
 • จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ปีพิมพ์ 2546
 • จำนวน 91 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกบาลี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา บาลี
 • อักษร ไทย
 • จัดทำโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • ปีพิมพ์ 2549
 • จำนวน 45 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกแปลภาษไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา ไทย
 • อักษร ไทย
 • จัดทำโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • ปีพิมพ์ 2549
 • จำนวน 45 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎบาลี ฉบับสยามรัฐ พิมพ์ครั้งที่ 7
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา บาลี
 • อักษร ไทย
 • จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ปีพิมพ์ 2556
 • จำนวน 45 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกแปลภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา ไทย
 • อักษร ไทย
 • จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ปีพิมพ์ 2559
 • จำนวน 45 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎก และอรรถกถาแปลภาษาไทย ฉบับพระพุทธโฆสเถระ จัดพิมพ์ครั้งที่ 2
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา ไทย
 • อักษร ไทย
 • จัดทำโดย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • ปีพิมพ์ 2560
 • จำนวน 55 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกแปลล้านนา ฉบับวัดร่ำเปิง
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา ล้านนา
 • อักษร ล้านนา
 • จัดทำโดย วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
 • ปีพิมพ์ --
 • จำนวน 80 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎก และ อรรถกถา

รายการพระไตรปิฎกบาลี และพระไตรปิฎกแปลภาษาต่าง ๆ ที่จัดพิมพ์ขึ้นในต่างประเทศ ที่รวบรวมและประดิษฐานในคลังพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา บาลี
 • อักษร โรมัน
 • จัดทำโดย สมาคมบาลีปกรณ์
 • ปีพิมพ์ 2542
 • จำนวน 57 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกแปลภาษาอังกฤษ ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา อังกฤษ
 • อักษร โรมัน
 • จัดทำโดย สมาคมบาลีปกรณ์
 • ปีพิมพ์ 2553
 • จำนวน 42 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกบาลี ฉบับลาวรัฐ
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา บาลี
 • อักษร ธัมม์ลาว
 • จัดทำโดย กรรมการเผยแพร่และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคณะสงฆ์
 • ปีพิมพ์ 2553
 • จำนวน 45 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกบาลีพร้อมแปลสิงหล ฉบับพุทธชยันตี
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา บาลี/สิงหล
 • อักษร สิงหล
 • จัดทำโดย มหาวิทยาลัย Vidyodaya ศรีลังกา
 • ปีพิมพ์ 2503
 • จำนวน 57 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกบาลี ฉบับฉัฏฐสังคีติ
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา บาลี
 • อักษร พม่า
 • จัดทำโดย รัฐบาลแห่งประเทศเมียนม่า
 • ปีพิมพ์ 2546
 • จำนวน 40 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกแปลภาษาจีน ต้นฉบับจากพุทธชยันตี ประเทศศรีลังกา
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา จีน
 • อักษร จีน
 • จัดทำโดย เหยียนเฮิงซื่อ
 • ปีพิมพ์ --
 • จำนวน 70 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกแปลภาษาญี่ปุ่น OD Edition Nanden DaiZoukyou
 • นิกาย เถรวาท
 • ภาษา ญี่ปุ่น
 • อักษร ญี่ปุ่น
 • จัดทำโดย
 • ปีพิมพ์ 2479
 • จำนวน 65 เล่ม
รายละเอียด