Debug

หอพระไตรปิฎก
เพื่อประชาชน

แหล่งรวบรวมพระไตรปิฎกนานาชาติ
ที่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นในโลก มาประดิษฐานไว้
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้าในหลากมิติ
และเป็นฐานในการจัดทำระบบสารบัญร่วม
เพื่อการอ้างอิงพระไตรปิฎกในอนาคตเปิดให้เข้าศึกษาค้นคว้า
09:00 - 18:00
จันทร์ - เสาร์

พระไตรปิฎก และ อรรถกถา

รายการพระไตรปิฎกบาลี และพระไตรปิฎกแปลไทย ที่จัดพิมพ์ขึ้นในประเทศไทย ที่รวบรวมและประดิษฐานในคลังพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา บาลี
  • อักษร ไทย
  • จัดทำโดย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  • ปีพิมพ์ 2506
  • จำนวน 45 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกและอรรกถาแปลไทย ฉบับครบ 200 ปี แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา บาลี
  • อักษร ไทย
  • จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • ปีพิมพ์ 2525
  • จำนวน 91 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎก และอรรถกถาแปลไทย ฉบับ ส. ธรรมภักดี
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา บาลี
  • อักษร ไทย
  • จัดทำโดย สำนักงานลูก ส. ธรรมภักดี
  • ปีพิมพ์ 2528
  • จำนวน 100 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกบาลี ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา บาลี
  • อักษร ไทย
  • จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • ปีพิมพ์ 2535
  • จำนวน 48 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกแปลภาษาไทย ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา ไทย
  • อักษร ไทย
  • จัดทำโดย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  • ปีพิมพ์ 2535
  • จำนวน 45 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา บาลี
  • อักษร ไทย
  • จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • ปีพิมพ์ 2538
  • จำนวน 45 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎก และอรรถกถาแปลภาษาไทย ฉบับตรวจชำระใหม่ ฉลอง 200 ปี แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา บาลี
  • อักษร ไทย
  • จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • ปีพิมพ์ 2546
  • จำนวน 91 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกบาลี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา บาลี
  • อักษร ไทย
  • จัดทำโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • ปีพิมพ์ 2549
  • จำนวน 45 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกแปลภาษไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา ไทย
  • อักษร ไทย
  • จัดทำโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • ปีพิมพ์ 2549
  • จำนวน 45 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎบาลี ฉบับสยามรัฐ พิมพ์ครั้งที่ 7
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา บาลี
  • อักษร ไทย
  • จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • ปีพิมพ์ 2556
  • จำนวน 45 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกแปลภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา ไทย
  • อักษร ไทย
  • จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • ปีพิมพ์ 2559
  • จำนวน 45 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎก และอรรถกถาแปลภาษาไทย ฉบับพระพุทธโฆสเถระ จัดพิมพ์ครั้งที่ 2
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา ไทย
  • อักษร ไทย
  • จัดทำโดย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  • ปีพิมพ์ 2560
  • จำนวน 55 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกแปลล้านนา ฉบับวัดร่ำเปิง
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา ล้านนา
  • อักษร ล้านนา
  • จัดทำโดย วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
  • ปีพิมพ์ --
  • จำนวน 80 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎก และ อรรถกถา

รายการพระไตรปิฎกบาลี และพระไตรปิฎกแปลภาษาต่าง ๆ ที่จัดพิมพ์ขึ้นในต่างประเทศ ที่รวบรวมและประดิษฐานในคลังพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา บาลี
  • อักษร โรมัน
  • จัดทำโดย สมาคมบาลีปกรณ์
  • ปีพิมพ์ 2542
  • จำนวน 57 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกแปลภาษาอังกฤษ ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา อังกฤษ
  • อักษร โรมัน
  • จัดทำโดย สมาคมบาลีปกรณ์
  • ปีพิมพ์ 2553
  • จำนวน 42 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกบาลี ฉบับลาวรัฐ
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา บาลี
  • อักษร ธัมม์ลาว
  • จัดทำโดย กรรมการเผยแพร่และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคณะสงฆ์
  • ปีพิมพ์ 2553
  • จำนวน 45 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกบาลีพร้อมแปลสิงหล ฉบับพุทธชยันตี
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา บาลี/สิงหล
  • อักษร สิงหล
  • จัดทำโดย มหาวิทยาลัย Vidyodaya ศรีลังกา
  • ปีพิมพ์ 2503
  • จำนวน 57 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกบาลี ฉบับฉัฏฐสังคีติ
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา บาลี
  • อักษร พม่า
  • จัดทำโดย รัฐบาลแห่งประเทศเมียนม่า
  • ปีพิมพ์ 2546
  • จำนวน 40 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกแปลภาษาจีน ต้นฉบับจากพุทธชยันตี ประเทศศรีลังกา
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา จีน
  • อักษร จีน
  • จัดทำโดย เหยียนเฮิงซื่อ
  • ปีพิมพ์ --
  • จำนวน 70 เล่ม
รายละเอียด

พระไตรปิฎกแปลภาษาญี่ปุ่น OD Edition Nanden DaiZoukyou
  • นิกาย เถรวาท
  • ภาษา ญี่ปุ่น
  • อักษร ญี่ปุ่น
  • จัดทำโดย
  • ปีพิมพ์ 2479
  • จำนวน 65 เล่ม
รายละเอียด